Odwołania, zażalenia, skargi, wnioski

Opis w przygotowaniu


Złóż wniosek o uregulowanie sytuacji towaru
Złóż wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej
Złóż wyjaśnienie treści decyzji lub uzupełnienie pouczenia
Złóż odwołanie od decyzji / Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
Złóż wniosek o uchylenie/zmianę decyzji ostatecznej
Złóż zażalenie na postanowienie / Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia
Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Złóż wniosek o wznowienie postępowania
Złóż skargę na decyzję
Złóż dokument do sprawy