Dokumenty i formularze robocze


W widoku dokumentów, możemy znaleźć następujące rodzaje dokumentów generowanych przez portal w poszczególnych momentach trwania procesowania wysłanych dokumentów. Są to:

UPP – czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest dokumentem potwierdzającym poprawną formalnie wysyłkę dokumentu, jednak nie jest to dokument, który potwierdza jego odbiór.

UPO – czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dokument świadczący o poprawnej weryfikacji i odbiorze wysłanego przez nas dokumentu, a także jest dowodem na rozpoczęcie procedowania sprawy użytkownika. Czas oczekiwania wynosi do 1 godz. od wysłania wniosku. Zawiera on numer sprawy oraz dane osoby prowadzącej.

UPD – czyli Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia. Jest to dokument, w którym użytkownikowi pokazuje się najpierw komunikat UPD.xml do podpisania i wysyłki, a dopiero po tym właściwy komunikat wysłany przez SISC.

W celu podejrzenia wygenerowanego formularza należy przejść do widoku Do wysyłki i robocze  następnie sekcja Do wysyłki. Następnie na wybranym dokumencie klikamy w jego nazwę. System otworzy widok podglądu szczegółów dokumentu do wysyłki, w którym można wykonać dodatkowe akcje dla dokumentu w tym wywołać okno jego podglądu przyciskiem Podgląd dokumentu.

Usunięte dokumenty lub sprawy można przeglądać korzystając z opcji na filtrach „Usunięte”. Po wyszukaniu usuniętej sprawy lub dokumentu a następnie wyborze za pomocą checkbox, system wyświetli jako dostępną akcję Przywróć. Po wykonaniu tej akcji dokumenty lub sprawy przestaną być widoczne na liście usuniętych, będą widoczne w podstawowym widoku spraw lub dokumentów.

Uwaga: Przywracając sprawę z usuniętych zostaną przywrócone także usunięte dokumenty wchodzące w sprawę.

Aby mieć możliwość zapisania/wydrukowania wypełnionego formularza należy przejść do widoku Do wysyłki i robocze  następnie sekcja Do wysyłki a następnie wybrać interesujący nas dokument.

Po kliknięciu w nazwę dokumentu PUESC przeniesie nas do okna podglądu jego zawartości. Możliwe będzie tam podejrzenie i ściągnięcie na dysk zawartości pliku oraz jego metadanych. 

Formularz roboczy to formularz zapisany jako roboczy podczas jego wypełniania. Taki dokument zostaje zapisany w zakładce Do wysyłki i robocze  następnie sekcja Formularze robocze i jest dostępny do ponownej edycji. Tworzy się go podczas wypełniania formularza, poprzez wybranie opcji Zapisz formularz.

Dokument do wysyłki, to dokument w formacie XML, wygenerowany z formularza i gotowy do podpisania oraz wysłania. Dokument do wysyłki powstaje z poprawnie wypełnionego formularza i wybór opcji Wygeneruj dokument. Zostaje on zapisany w widoku Do wysyłki i robocze  w sekcji Do wysyłki. Takiego dokumentu nie można go już edytować

Na portalu PUESC istnieje kilka sposobów odnalezienia formularza do wypełnienia:

  1. Po rozwinięciu zakładki e-Formularze a następnie wyborze grupowania formularzy, system wyświetli stronę pozwalającą na wybór właściwego formularza oraz jego wypełnienie.

W zakładce e-Formularze dostępne jest następujące grupowanie wszystkich dostępnych formularzy:

  • Widok alfabetyczny
  • Widok z podziałem na systemy
  • Widok z podziałem na usługi

  1. Po rozwinięciu zakładki e-Usługi a następnie wyborze grupy usług do której przynależy formularz. Zostanie wyświetlona dedykowana strona poświęcona wybranej grupie usług. Podzielona jest ona na dwie zakładki „Lista usług” oraz „Szczegóły usługi”.

Lista usług – zawiera formularze dostępne w ramach wybranej usługi.

Szczegóły usługi – zawiera opis wybranej grupy usług.

 

  1. Wybór z listy skrótów do usług, opcja ta dostępna jest dla zalogowanych użytkowników. W celu wyświetlenia listy skrótów należy przejść do widoku Mój Pulpit -> Moje usługi.  A następnie kliknąć jeden z kafli odpowiadający formularzowi jaki chce wypełnić użytkownik.

Otwarty formularz wypełniamy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi obok kontrolek. Ponadto interfejs okna udostępnia nam następujące opcje:

Wyczyść (nad nazwą formularza) – usuwa zawartość wszystkich pól

PDF – otwiera widok podglądu formularza w formacie pdf z możliwością zapisu na dysk komputera

Zapisz formularz – zapisuje formularz w wersji roboczej, w zakładce „Formularze robocze

Wygeneruj dokument - zapisuje formularz, jako plik XML gotowy do podpisu elektronicznego i wysyłki, ale niemożliwy już do późniejszej edycji. Dokument pojawi się w zakładce „Do wysyłki”.

W celu przełączenia pomiędzy zdefiniowanymi widokami należy wybrać przycisk [Moje widoki], a system rozwinie listę widoków użytkownika (jak na rysunku poniżej). Aby zmienić widok, należy kliknąć w wybraną pozycję.

Widok opcji do zmiany widoku dla dokumentów

 

Lista jest zależna od aktualnej zakładki, czyli w zależności od wyboru Sprawy / Dokumenty, system będzie prezentował odpowiednio zapisane widoki dla spraw lub dokumentów.

Każdy widok składa się z dwóch elementów: zakresu filtrowania oraz układu kolumn. W celu dodania nowego widoku należy przejść do zakładki Moje sprawy i dokumenty  a następnie wybrać sekcję dokumenty.

W przypadku chęci skorzystania z filtrowanej treści w nowododawanym widoku dla dokumentów, w pierwszym kroku należy ustawić odpowiednie filtry, a następnie wybrać przycisk filtracji.

W celu modyfikacji widoku (układu kolumn), należy nacisnąć przycisk listy zaznaczony na poniższym rysunku. Następnie na rozwiniętej liście dostępnych kolumn za pomocą przycisków, można wybrać które kolumny z danymi będą widoczne. Za pomocą strzałek ustala się kolejność prezentowanych kolumn.

Opcja tworzenia własnego widoku dla dokumentów

Ostatnim krokiem jest zapisanie widoku poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz widok] i wprowadzenie własnej nazwy widoku, po czym należy zatwierdzić akcję dodania widoku przyciskiem [Zapisz widok].

Będąc w trakcie wypełniania formularza na dole widoczna jest opcja „Zapisz formularz”, służąca do zapisania wersji roboczej – czyli takiej do której użytkownik może powrócić w późniejszym czasie i dokończyć wypełnianie od momentu w którym skończył.