Zmień lub usuń powiązania

 

Jeżeli chcesz zmienić lub usunąć powiązanie swoje lub innej osoby z podmiotem musisz złożyć wniosek o Rejestrację, aktualizację reprezentacji.

Sprawdź, jak to zrobić.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zmiany istniejącego powiązania lub usunięcia powiązania osoby z podmiotem.

Dane powiązania może zmienić lub usunąć osoba, która jest:

 • właścicielem, lub
 • osobą, która posiada uprawnienie do rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji reprezentacji.

Co musisz przygotować

Aby zmienić lub usunąć powiązanie z podmiotem przygotuj:

 • login i hasło do portalu
 • numer IDSISC lub NIP podmiotu
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby fizycznej lub IDSISC i nazwę podmiotu,
 • upoważnienie – chyba, że:
  -- jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub
  -- złożyłeś wcześniej upoważnienie przy rejestracji podmiotu, lub jeżeli zakres wniosku wykracza poza dotychczas złożone upoważnienie
  -- masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia, o ile jest wymagana
 • jeżeli upoważnienie jest od podmiotu zagranicznego, dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę, która podpisała upoważnienie (o ile nie zostały dostarczone w trakcie rejestracji podmiotu).

Przygotuj się też do użycia podpisu elektronicznego, jednego z:

 • certyfikatu celnego,
 • podpisu kwalifikowanego,
 • podpisu zaufanego.

Ten wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.

Co musisz zrobić

Jeżeli chcesz zmienić zakres powiązania:

 • zalogować się
 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek Rejestracji, aktualizacji reprezentacji
 • przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego lub skanu upoważnienia papierowego korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami. Jak przesłać upoważnienie korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami sprawdź tutaj
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Krańcowa 28
61-037 Poznań

Jeżeli chcesz usunąć powiązanie z podmiotem:

 • zalogować się
 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek Rejestracji, aktualizacji reprezentacji. We wniosku wskaż datę usunięcia powiązania.

Kiedy zmieniasz lub usuwasz powiązanie

Zmieniasz powiązanie gdy:

 • zmienił się zakres twojego upoważnienia np. dodano lub odebrano ci uprawnienia,
 • zmieniła się ważność twojego upoważnienia np. nadal jest terminowe, ale termin ważności został wydłużony,
 • otrzymałeś jako osoba prawna kolejne upoważnienie z innym rodzajem przedstawicielstwa np. masz zarejestrowane upoważnienie pośrednie, a dostałeś od podmiotu upoważnienie bezpośrednie i chcesz je zarejestrować.

Usuwasz powiązanie gdy:

 • nie jesteś już pracownikiem podmiotu,
 • nie wykonujesz już zadań w ramach realizowanych czynności służbowych,
 • podmiot wycofał swoje upoważnienie dla ciebie,
 • podmiot wycofał swoje upoważnienie dla podmiotu, w którym pracujesz np. podmiot wycofał upoważnienie dla agencji celnej,
 • zwolniłeś pracownika i nie chcesz, aby miał dostęp do danych twojego podmiotu, komunikatów, spraw i dokumentów,
 • wypowiedziałeś umowę agencji celnej i nie chcesz, aby pracownicy agencji mieli dostęp do danych twojego podmiotu, komunikatów, spraw i dokumentów,
 • zakończyłeś współpracę z podmiotem i nie chcesz już być z nim powiązany

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

Opłatę składa się tylko raz. Jednakże, jeżeli zmieniasz zakres uprawnień na podstawie nowego upoważnienia musisz ponownie uiścić opłatę skarbową.

Po zarejestrowaniu nowych uprawnień możesz wykonywać dodatkowe czynności dla podmiotu z którym jesteś powiązany.

Po usunięciu uprawnień będziesz miał mniejszy dostęp do usług w powiązaniu z tym podmiotem. Po usunięciu powiązania nie będziesz miał już dostępu do danych tego podmiotu, jego spraw, dokumentów czy komunikatów.

Podmiot ten nie będzie już widoczny na twojej liście podmiotów powiązanych.

 • Rejestracja aktualizacja reprezentacji

Możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC);
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości słowo „NOWE”;
 • pod numerem telefonu: 33 483 20 55;

 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – o podatku akcyzowym