Klauzula przetwarzania danych osobowych w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Szef Krajowej Administracji Skarbowej  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: IOD@mf.gov.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w oparciu o:

realizację obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10  RODO) oraz

wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

w zakresie

 • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa;
 • obsługi i kontroli obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami podlegającymi akcyzie;
 • monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej;

a także w oparciu o:

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

w zakresie utworzenia konta na portalu: Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu zrealizowania przez Administratora:

 • zapewnienia obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo:

 • dostępu do Pani / Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • żądania ich sprostowania;
 • żądania ich usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w zakresie utworzenia konta na portalu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, natomiast w zakresie założenia konta na platformie odbywa się na podstawie Pani /Pana zgody.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani / Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dotyczy to poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.